Loading ...

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

Świadectwa pochodzenia jest głównym i jedynym instrumentem śledzenia energii elektrycznej w Europie, który daje odbiorcom energii elektrycznej prawo do aktywnego wyboru zrównoważonej produkcji energii w stosunku do produkcji opartej na paliwach kopalnych, a tym samym wysyła sygnały rynkowe dotyczące ich popytu.

Czym są świadectwa pochodzenia?

Świadectwa pochodzenia są zbywalnym towarem, który reprezentuje roszczenie do korzyści środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Świadectwa pochodzenia są przedmiotem obrotu elektronicznego na dobrowolnym rynku certyfikatów energii odnawialnej i nie są powiązane z fizyczną dostawą energii elektrycznej.

Świadectwo pochodzenia oznacza wytworzenie jednej megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej z kwalifikującego się źródła energii odnawialnej. Każde świadectwo oznacza podstawowe źródło wytwarzania, lokalizację wytwarzania oraz rok wytworzenia (tzw. „rocznik”). Rynek handlowy w Europie obejmuje na razie świadectwa pochodzenia energii z wiatru, energii wodnej, fotowoltaiki, źródeł geotermalnych i biomasy. Świadectwa pochodzenia są szerzej opisane w artykule na https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/mechanizmy-wsparcia-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel

Jak działa proces śledzenia?

Każde świadectwo pochodzenia jest przypisane i identyfikowane przez unikalny numer. Podobnie jak w systemie bankowości internetowej, jest on następnie dokładnie śledzony przez ustanowione organy w Europie, gdy przechodzi z rąk producenta do brokera/dostawcy i wreszcie do konsumenta. Dzięki temu nie dochodzi do podwójnego liczenia energii elektrycznej, a umowy na dostawy zielonej energii są wiarygodne. Przykładami organów wydających są: Svenska kraftnet w Szwecji, CertiQ w Holandii, Fingrid w Finlandii, Statnett w Norwegii i UBA w Niemczech, a w Polsce świadectwa wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

świadectwa pochodzenia

Dlaczego warto kupować  świadectwa pochodzenia?

Głównym celem systemu świadectw pochodzenia jest zapewnienie jawności i przejrzystości na rynku energii elektrycznej. Ponieważ rynek energii w Europie jest zderegulowany, energia wyprodukowana w jednym kraju UE może być dostarczana i zużywana w innym. W związku z tym, świadectwa są jedynym sposobem dla konsumentów na aktywny wybór źródła wytwarzania energii i wysłanie sygnału rynkowego o swoich preferencjach. Długoterminowym celem takiego systemu opartego na rynku jest zwiększenie opłacalności finansowej projektów energii odnawialnej i stymulowanie inwestycji w sektorze odnawialnym, tym samym wypierając z czasem tańsze paliwa kopalne.